1. 有錢人這麼想
 2. 人生格言
 3. 宗教信仰

大悲咒全文及註解,果斷收藏!

 • alphaP

 • 04-27

ná mó ·hé là dá nā ·duō là yà yē。 ná mó ·ā lì yē。
南無·喝囉怛那·哆囉夜耶。(1)南無·阿唎耶。(2)
pó lú jié dì ·shuò bō là yē。pú tí sà duǒ pó yē。
婆盧羯帝·爍缽囉耶。(3)菩提薩埵婆耶。(4)
mó hē sà duǒ pó yē。mó hē jiā lú ní jiā yē。
摩訶薩埵婆耶。(5)摩訶迦盧尼迦耶。(6) ōng。唵。(7)
sà pó là fá yì。薩皤囉罰曳。(8)
shù dá nā dá xià。數怛那怛寫。(9)
ná mó xī jí lì duǒ·yī méng ā lì yē。南無悉吉利埵·伊蒙阿唎耶。(10)
pó lú jí dì·shì fó là léng tuó pó。婆盧吉帝·室佛囉楞馱婆。(11)
ná mó·nā là jǐn chí。南無· 那囉謹墀。(12)
xī lì mó hē pó duō shā miē。醯唎摩訶皤哆沙咩。(13)
sà pó ā tuō·dòu shū péng。薩婆阿他·豆輸朋。(14)
ā shì yùn。阿逝孕。(15)
sà pó sà duō·ná mó pó sà duō·ná mó pó qié。
薩婆薩哆· 那摩婆薩多· 那摩婆伽。(16)
mó fá tè dòu。dá zhí tuō。
摩罰特豆。(17)怛侄他。(18)
ōng。·ā pó lú xī。唵·阿婆盧醯。(19)
lú jiā dì。盧迦帝。(20)
jiā luó dì迦羅帝。(21)
yí xī lì。夷醯唎。(22)
mó hē pú tí sà duǒ摩訶菩提薩埵。(23)
sà pó sà pó。薩婆薩婆。(24)
mó là mó là。摩囉摩囉。(25)
mó xī mó xī·lì tuó yùn。摩醯摩醯·唎馱孕。(26)
jù lú jù lú·jié méng。俱盧俱盧·羯蒙。(27)
dù lú dù lú·fá shé yē dì。度盧度盧·罰闍耶帝。(28)
mó hē fá shé yē dì。摩訶罰闍耶帝。(29)
tuó là tuó là。陀囉陀囉。(30)
dì lì ní。地唎尼。(31)
shì fó là yē。室佛囉耶。(32)
zhē là zhē là。遮囉遮囉。(33)
mó mó·fá mó là。麼麼·罰摩囉。(34)
mù dì lì。穆帝隸。(35)
yī xī yī xī。伊醯伊醯。(36)
shì nā shì nā。室那室那。(37)
ā là shēn·fó là shě lì。阿囉嘇·佛囉舍利。(38)
fá shā fá shēn。罰沙罰嘇。(39)
fó là shě yē。佛囉舍耶。(40)
hū lú hū lú mó là。呼盧呼盧摩囉。(41)
hū lú hū lú xī lì。呼盧呼盧醯利。(42)
suō là suō là。娑囉娑囉。(43)
xī lì xī lì。悉唎悉唎。(44)
sū lú sū lú。蘇嚧蘇嚧。(45)
pú tí yè· pú tí yè。菩提夜·菩提夜。(46)
pú tuó yè·pú tuó yè。菩馱夜·菩馱夜。(47)
mí dì lì yè。彌帝利夜。(48)
nā là jǐn chí。那囉謹墀。(49)
dì lì sè ní nā。地利瑟尼那。(50)
pó yè mó nā。婆夜摩那。(51)
sā pó hē。娑婆訶。(52)
xī tuó yè。悉陀夜。(53)
sā pó hē。娑婆訶。(54)
mó hē xī tuó yè。摩訶悉陀夜。(55)
sā pó hē。娑婆訶。(56)
xī tuó yù yì。悉陀喻藝。(57)
shì pó là yē。室皤囉耶。(58)
sā pó hē。娑婆訶。(59)
nā là jǐn chí。那囉謹墀。(60)
sā pó hē。娑婆訶。(61)
mó là nā là。摩囉那囉。(62)
sā pó hē。娑婆訶。(63)
xī là sēng·ā mù qié yē。悉囉僧·阿穆佉耶。(64)
sā pó hē。娑婆訶。(65)
sā pó mó hē· ā xī tuó yè。娑婆摩訶· 阿悉陀夜。(66)
sā pó hē。娑婆訶。(67)
zhě jí là·ā xī tuó yè。者吉囉·阿悉陀夜。(68)
sā pó hē。娑婆訶。(69)
bō tuó mó·jié xī tuó yè。波陀摩· 羯悉陀夜。(70)
sā pó hē。娑婆訶。(71)
nā là jǐn chí·pó qié là yē。那囉謹墀·皤伽囉耶。(72)
sā pó hē。娑婆訶。(73)
mó pó lì·shèng jié là yè。摩婆利·勝羯囉夜。(74)
sā pó hē。娑婆訶。(75)
ná mó hé là dá nā· duō là yè yē。南無喝囉怛那·哆囉夜耶。(76)
ná mó ā lì yē。南無阿利耶。(77)
pó lú jí dì。婆嚧吉帝。(78)
shuò pó là yè。爍皤囉夜。(79)
sā pó hē。娑婆訶。(80)
ōng·xī diàn dū。唵·悉殿都。(81)
màn duō là漫多囉。(82)
bá tuó yě。跋陀耶。(83)
sā pó hē。娑婆訶。(84)

14932122557255.jpg


觀世音菩薩說此咒已,大地六變震動,天雨寶花,繽紛而下,十方諸佛悉皆歡喜,天魔外道,恐怖毛豎,一切眾會,皆獲果證,或得須陀洹果,或得斯陀含果,或得阿那含果,或得阿羅漢果,或得一地二地三四五地乃至十地者,無量眾生髮菩提心。
誦此陀羅尼者,當知是人:
 (1)即是佛身藏,九十九億恆河沙數諸佛所愛惜故,(2)即是光明藏,一切如來光明照故,(3)是慈悲藏,恆以陀羅尼救眾生故,(4)是妙法藏,普攝一切陀羅尼門故,(5)是禪定藏,百千三昧常現前故,(6)是虛空藏,常以空慧觀眾生故,(7)是無畏藏龍天善神常護持故,(8)是妙語藏,口中陀羅尼音無斷絕故,(9)是常住藏,三災惡劫不能壞故,(10)是解脫藏,天魔外道不能稽留故,(11)是藥王藏,常以陀羅尼醫療眾生病故,(12)是神通藏,遊諸佛土得自在故,可見此咒功德,贊不可盡。誦此陀羅尼者,現生能得十大利益:
 (1)能得安樂,(2)除一切病,(3)延年益壽,(4)常得富饒,(5)滅一切惡業重罪,(6)永離障難,(7)增長一切白法諸功德,(8)遠離一切諸怖畏,(9)成就一切諸善根,(10)臨命終時,任何佛土,隨願得生。
誦此陀羅尼者,得十五種善生:
 (1)所生之處,常逢善王,(2)常生善國,(3)常值好時,(4)常逢善友,(5)身根常得具足,(6)道心純熟,(7)不犯凈戒,(8)所有眷屬,恩義和順,(9)資具財食,得豐足,(10)恆得他人,恭敬護持,(l1)所有財寶,無他劫奪,(12〉意欲所求,皆悉稱遂,(13)龍天善神,恆常護衛,〈14)所生之處,見佛聞法,(15)所聞正法,悟甚深義。
 誦此陀羅尼者,不受十五種惡死:
 (1)不為飢餓困苦死,(2)不為枷系杖擊死,(3)不為冤家仇對死;(4)不為軍陣相殺死,(5)不為虎狼惡獸殘害死,(6)不為毒蛇蚖蠍所中死,(7)不為水火焚漂死,(8)不為毒藥所中死,(9)不為蠱害死,(10)不為狂亂失念死,(11)不為山樹崖岸墜落死。(12)不為惡人魔魅死,(13)不為邪神惡鬼得便死,(14)不為惡病纏身死,(15)不為非分自害死。
誦此陀羅尼者,世間八萬四千種病,悉皆治之。若在山野誦經坐禪,如有山精魑魅鬼神惱亂,誦此咒一遍,諸鬼魔悉皆被縛。如法誦持者,觀音菩薩,一切善神,金剛密跡,常隨護衛,不離其側。
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼(注音)
本注音引自上海佛學書局印行的《常誦佛經生字注音手冊》
14932122564098.jpg
    
(大悲咒為九十九億恆河沙數如來所說, 功德威力無與倫比, 是所有法會佛事上必備之品 。以下所列大悲咒的發音是吾參考各種版本,結合磁帶念誦發音,用正規漢語拚音寫的, 應該與原本發音基本吻合。望有心學佛的蓮友花些時 間發心背誦大悲心咒, 積攢資糧,廣利一切有情。並敬請蓮友念誦大悲咒時, 多體會大悲咒的主旨: 平等心, 慈悲心, 恭敬心, ...)皈依三寶,皈依大悲渡世的觀世音菩薩,世間感受一切恐怖病苦的眾生,要誓願宣說廣大圓滿無礙大悲救苦救難的真言,要看破生死煩惱,了悟真實光明,皈依於大慈大悲、隨心自在的觀世菩薩。祈求一切圓滿,不受一切鬼卒的侵害,皈命於為觀世音菩薩請說廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼的本尊——千光王靜住如來。能得清凈圓明的光輝,能除無明掛礙的煩惱,要修得無上的功德,方不致沉淪在無邊執著的苦海之中。

大慈大悲的觀世音菩薩,常以諸佛菩薩的化身,悠遊於大千世界,密放神通,隨緣化渡,一如菩薩顯化的獅子王法身,引導有緣眾生遠離罪惡,忘卻生死煩惱,皈向真實光明。大慈大悲的觀世音菩薩以清凈無垢聖潔蓮華的法身,順時順教,使眾生了悟佛因,大慈大悲的觀世音菩薩,對於流布毒害眾生的貪、瞋、癡三魔,更以嚴峻大力的法身予以降伏,使修持眾生得能清凈,菩薩更以清凈蓮華,顯現慈悲,揚灑甘露,救渡眾生脫離苦難。隻是娑婆世界眾生,常習於十惡之苦,不知自覺,不肯脫離,使行諸利樂的菩薩,常要忍受怨嫉煩惱。然而菩薩慈悲,為救眾生癡迷,復顯化明王法身,以無上智慧破解煩惱業障,遠離一切恐怖危難。大慈大悲觀世音菩薩顯化之諸般法相,常在眾生之中,隨緣隨現,使眾生憶佛念佛,迷途知悟。

為使眾生早日皈依歡喜圓滿,無為虛空的涅槃世界,菩薩復行大慈大悲的誓願,手持寶幢,大放光明,渡化眾生通達一切法門,使眾生隨行相應,自由自在得到無上成就。菩薩的無量佛法,廣被大眾,恰似法螺傳聲,使諸天善神均現歡喜影相,亦使眾生於聽聞佛法之後,能罪障滅除,各得成就。不管是豬面、獅面,不管是善面、惡面,凡能受此指引,都能得諸成就,即使住世之黑色塵魔,菩薩亦以顯化之大勇法相,持杖指引,渡其皈依三寶。
14932122562524.jpg

南無大慈大悲聖觀世音菩薩,願誠心誦持此真言者,皆得涅槃。

註釋:大悲咒為任何學佛者所必修,猶金錢為世人所必具,此咒能圓滿眾生一切願望並治八萬四千種病。觀世音菩薩白佛言:「如眾生誦持大悲咒,不生諸佛國者,不得無量三昧辯才者,於現在生中一切所求若不遂者,我誓不成正覺,惟除不善及不至誠」。


14932122567760.jpg

大悲咒由來:
大悲咒,是觀世音菩薩的大慈悲心,無上菩提心,以及濟世渡人,修道成佛的重要口訣。其一字一句都包含著正等正覺的真實工夫,沒有一絲一毫的虛偽。本咒是觀世音菩薩《大悲心陀羅尼經》中的主要部份,共有八十四句。
其詳名為:千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經大悲神咒。

其得名的由來是:有一次佛陀告訴阿難尊者說:『如是神咒,有種種名:一名廣大圓滿、一名無礙大悲、一名救苦陀羅尼、一名延壽陀羅尼、一名滅惡趣陀羅尼、一名破惡業障陀羅尼、一名滿願陀羅尼、一名隨心自在陀羅尼、一名速超十地陀羅尼。』

觀世音菩薩被稱為千手千眼觀世音菩薩的因由是:一次,觀世音菩薩曾經在千光王靜住如來住所時,靜住如來特為他說了「廣大圓滿無礙大悲陀羅尼」,並且對他說:「善男子,汝當持此心咒,普為未來惡世一切眾生作大利樂。」據經的記載:當時觀世音菩薩聽了此咒後,即由初地證至第八地——不動地。於是發出誓願說:「設我當來之世能利樂一切眾生者,令我即時身生千手千眼具足。」如此發願後,果真頓時身生千手千眼,並且十方大地為之震動,十方諸佛亦都放出無量光明,遍照十方的無邊世界。

至於本咒所以有種種異名,釋尊曾經告訴阿難說:這是起因於觀音菩薩的宏願。菩薩曾在世尊處發誓說:「設若諸人天誠心念我名者,亦應念本師阿彌陀如來名,然後誦此陀羅尼神咒。如一夜能持誦五遍,則能除滅百千萬億劫生死重罪。設若諸人天誦持大悲章句者,即於臨命終時,十方諸佛皆來授手接引,並且隨其所願往生諸佛國土。設若諸人天誦持大悲心咒者,十五種善生,不受十五種惡死。」

因此大悲咒,不但能除一切災難以及諸惡病苦,且能成就一切善法遠離一切怖畏,所以我們應以十分虔敬的信心與清掙心去受持它,方能契合菩薩的大悲心,獲得無上的利益。沉淪在三界五趣眾生,果能經常持誦大悲咒,不但能治一切心病與身病,且能由此超脫生死輪迴,願眾生齊誦本咒,同證佛果。
14932122565265.jpg

凡三寶弟子凈口虔修者均可念大悲水療疾,並布施結緣。
念時,先須梵香頂禮,供開水一杯(多少不拘);

應念 (一)
(二)凈口業真言【修唎修唎,摩珂修唎,修修唎,薩婆訶。】
(三)南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩
(四)千手千眼無礙大悲心陀羅尼(三聲),之後念《大悲咒》四十九遍
(五)迴向,發願
(六)南無大悲觀世音菩薩(十聲)。

此大悲水仗佛威力能治一切大小疑難之症。服此水者必須素口先念『南無大悲觀世音菩薩』十聲(如小兒或病者無法念時,凡有關係之人均可同聲代念),然後服下,立刻見效。如服此水者或其家人能發願放生,或每月齋素幾日,尤見功效,至若潛修大德念大悲水時,水可無限而布施亦無限,此隨發心者功德如何而定。

1493212257397.jpg

大悲咒防火災法
除用大悲水遍瀟居屋可免火災外,可改備黃元紙一張,念咒時儀式同上述;每念大悲咒一遍於此黃紙上印一紅圈『○』,共念大悲咒四十九遍(即印七個『○』或一成行,共七行)並於四角○上,每角○加念觀音靈感真言一遍,然後將此咒紙焚於各家灶君座前,能免一宅火災。如念咒者功德圓滿,能使四周鄰居同受法益,不遭回祿。

其他防災防病法
●若有貓兒所著者,取弭哩吒那(死貓兒頭骨也)燒作灰,和凈土泥,撚作貓兒形,於千眼像前,咒鑌鐵刀子一百八遍,段段割之亦一百八段,遍遍一咒,一稱彼名,即永差不著。
● 若為蠱毒所害者,取葯劫布羅(龍腦香也)和拙具羅香,各等分,以井華水一升,和煎取一升,於千眼像前咒一百八遍,服即差。
● 若為惡蛇蠍所螫者,取乾薑末咒一七遍,著瘡中,立即除差。
●若為惡怨橫相謀書者,取凈土或面或蠟撚作本形,於千眼像前,咒鑌鐵刀一百八遍,一咒一截,一稱彼名,燒盡一百八段,彼即薵喜終身厚重相愛敬。
●若有患眼睛壞者,若青盲眼暗者,若白暈赤膜無光明者,取訶梨勒果、庵摩勒果、勒果、鞞醯勒果,三種各一顆,搗破細研,當研時,唯須護凈,莫使新產婦人及豬狗見;口中念佛,以白蜜若人乳汁,和封眼中,著其人乳要須男孩子母乳,女母乳不成,其孳和竟,還須千眼像前咒一千八遍,著眼中滿七日,在深室慎風,眼睛還生,青盲白暈者光奇盛也。
● 若患瘧病著者,取虎豹豺狼板咒三七遍,披著身上即差,師子皮最上。
● 若被蛇遮,取被螫人結寧(耳屎也),咒三七遍,著瘡中即差。
● 若患惡瘧入心悶絕欲死者,取桃膠一顆,大小亦如桃顆,清水一升和煎取半升,咒七遍頓服盡即差;其葯莫使婦人煎。
● 若患傳屍鬼氣伏屍連病者,取拙具羅香,咒三七遍,燒熏鼻孔中,又取七丸如兔糞,咒三七遍吞即差;慎酒肉五辛及惡罵。
● 若取摩那屎羅(雄黃是也)和白芥子、印成鹽,咒二七遍,於病兒床下燒,其作病兒即魔掣迸走不敢住也。
● 若患耳聾者,咒胡麻油著耳中即差。
● 若患一邊偏風,耳鼻不通,手腳不隨者,取胡麻油驀青木香,咒三七遍,摩拭身上永得除差;又方取純牛酥,咒三七遍摩亦差。
● 若患難產者,取胡麻油咒三七遍,摩產婦臍中及玉門中,即易生。
●若婦人懷妊,子死腹中,取阿波末利伽草(牛膝草也)一大兩,清水二升和煎取一升,咒三七遍,服即出,一無苦痛。胎衣不出者,亦服此葯即差。
●若卒患心痛,不可忍者,名遁屍疰,取君柱魯香(熏陸香),乳頭成者一顆,咒三七遍,口中嚼咽不限多少,令變吐即差;慎五辛酒肉。
● 若被火燒瘡,取熱瞿摩夷(烏牛屎也),咒三七遍,塗瘡上即差。
● 若患蛔蟲咬心,取骨魯木遮(白馬尿也)半升,咒三七遍,服即差。重者一升,蟲如綟索出來。
● 若患丁瘡者,取淩鎖葉搗取汁,咒三七遍,瀝著瘡上,即拔根出,立差。
● 若患蠅螫眼中,骨魯怛佉(新驢尿(糞)也),濾取汁,咒三七遍,夜臥著眼中即差。
● 若患腹中痛,和井華水和印成鹽三七顆,咒三七遍,服半升即差。
● 若患赤眼者,及眼中有努肉及有翳者,取奢奢彌葉(苟杞葉也),搗濾取汁,咒三七遍,浸青錢一宿,更咒七遍,著眼中即差。
● 若患畏夜不安恐怖,出入驚怕者,取白線作索,咒三七遍,作二十一結,系項,恐怖即除,非但除怖,亦得滅罪。
● 若家內橫起災難者,取石榴枝寸截一千八段,兩頭塗酥酪蜜,一咒一燒,盡千八遍,一切災難悉皆除滅;要在佛前作之。
● 若取白菖蒲,咒三七遍,系著右臂上,一切鬥處、論義處,皆得勝他。
●若取奢奢彌葉枝柯寸截,兩頭塗真牛酥、白蜜、牛酥,一咒一燒,盡一千八段,日別三時,時別一千八遍,滿七日,咒師自悟逍通智也。
● 若欲降服大力鬼神者,取阿唎瑟迦柴(木患子也),咒七七遍,火中燒,還須塗酥酪蜜,要須於大悲心像前作之。
● 若取胡嚕遮那(牛黃是也)一大兩,著琉璃瓶中,置大悲心像前,咒一百八遍,塗身點額,一切天龍鬼神、人及非人,皆悉歡喜也。
● 若有身被枷鎖者,取白鴿糞,咒一百八遍,塗於手上用摩枷鎖,枷鎖自脫也。
● 若有夫婦不和,狀如水火者,取鴛鴦尾,於大悲心像前,咒一千八遍,帶彼,即終身歡喜相愛敬。
● 若有被蟲食田苗及五果子者,取凈灰、凈沙或凈水,咒三七逍,散田苗四邊,蟲即退散也;果樹兼咒水灑著樹上,蟲不敢食果也。

14932122578147.jpg

持誦方法:

(一)不拘宰官士庶,男婦老幼道士僧尼,當守戒律,竭忠於君,孝養父母,不殺不盜,不淫不妒,不嗔不恨,不驕不詐,不綺言妄語,不惡口毒舌,尊重是咒,敬而信之,如獲至寶,自然所求如意,所願遂心,功德不可思議。
(二)在庵觀寺院之內,廣設壇場,作種種布施供養,潔凈身心,焚修叩禮,乃為盡善。次則家庭靜室,灑掃嚴潔,焚香供養,方可誦持。又或力不從心,即望空一香,按日持誦,但辦誠心,自得孚感之應。甚至舟車鞍馬,旅舍市塵,不及焚香,無由禮拜之處,隻於每日清晨盥洗之後,至心望空虔誦五遍,勿令間斷,大悲威神之力,亦無有不感應者。
(三)當悟經中所雲,廣宣流布,莫令斷絕二句,或印施,或抄寫,或口授,務令此咒普為流傳,輾轉濟度,功德無量。

14932122572992.jpg
       

持誦儀軌 

懺悔


往昔所造諸惡業 皆由無始貪嗔癡,從身語意之所生 今對佛前求懺悔。
南無大悲觀世音 願我速知一切法 南無大悲觀世音 願我早得智慧眼
南無大悲觀世音 願我速度一切眾 南無大悲觀世音 願我早得善方便
南無大悲觀世音 願我速乘般若船 南無大悲觀世音 願我早得越苦濤
南無大悲觀世音 願我速得戒定道 南無大悲觀世音 願我早登涅盤山
南無大悲觀世音 願我速會無為舍 南無大悲觀世音 願我早部法性身
我若向刀山 刀山自挫折 我若向火場 火場自消滅
我若向地獄 地獄自枯竭 我若向餓鬼 餓鬼自飽滿
我若向修羅 噁心自調伏 我若向畜牛 自得大智慧
   
南無大慈大悲觀世音菩薩(三稱)
南無阿彌佗佛(三稱) 
       
迴向 祈願 雙手合十(誦念或默念)
願以此功德,莊嚴佛凈土
上報四重恩,下濟三途苦
若有見聞者,悉發極樂國;
願以此功德,迴向弟子歷代先祖,冤親債主離苦得樂。

或為:迴向弟子眷屬合家吉祥安康;某某人疾病早日康復;某某人往生凈土離苦和樂;某某人世間,岀間事業悉皆成就;某某人早開智慧,學業進步;某某地方災障平息,吉祥平安有情安樂,入於佛道;等等


發願 禮拜

弟子某某與累世父母,師長曆劫冤親債主及法界一切眾生,從過去世乃至盡未來際;

眾生無邊誓願度,煩惱無邊誓願斷,
法門無量誓願學,佛道無上誓原成。 
最後禮佛三拜
供養完畢,一切恭敬  

14932122581908.jpg
 

持誦大悲咒的利益


觀世音菩薩說此咒已,大地六變震動,天雨寶花,繽紛而下,十方諸佛悉皆歡喜,天魔外道,恐怖毛豎,一切眾會,皆獲果證,或得須陀洹果,或得斯陀含果,或得阿那含果,或得阿羅漢果,或得一地二地三四五地乃至十地者,無量眾生髮菩提心。

此陀羅尼者,當知是人:


①即是佛身藏,九十九億恆河沙數諸佛所愛惜故,②即是光明藏,一切如來光明照故,③是慈悲藏,恆以陀羅尼救眾生故,④是妙法藏,普攝一切陀羅尼門故,⑤是禪定藏,百千三昧常現前故,⑥是虛空藏,常以空慧觀眾生故,⑦是無畏藏,龍天善神常護持故,⑧是妙語藏,口中陀羅尼音無斷絕故,⑨是常住藏,三災惡劫不能壞故,⑩是解脫藏,天魔外道不能稽留故,①①是藥王藏,常以陀羅尼醫療眾生病故,①②是神通藏,遊諸佛土得自在故,可見此咒功德,贊不可盡。

誦此陀羅尼者,現生能得十大利益:
 ①能得安樂,②除一切病,③延年益壽,④常得富饒,⑤滅一切惡業重罪,⑥永離障難,⑦增長一切白法諸功德,⑧遠離一切諸怖畏,⑨成就一切諸善根,⑩臨命終時,任何佛土,隨願得生。

得十五種善生     不受十五種惡死     
㊣ 所生之處常逢善王   ㊣ 不為飢餓困苦死
㊣常生善國     ㊣不為枷禁杖楚死 
㊣常值好時     ㊣ 不為冤家仇懟死
㊣ 常逢善友     ㊣ 不為軍陣相殺死
㊣ 身根常得俱足    ㊣ 不為虎狼惡獸殘害死
㊣道心純熟     ㊣不為毒蛇玩蠍所中死      
㊣ 不犯禁戒     ㊣ 不為水活焚漂死
㊣ 所有眷屬,恩義和順   ㊣不為毒藥所中死      
㊣資具財食,常得豐足   ㊣ 不為蠱毒害死
㊣ 恆得他人恭敬扶接   ㊣ 不為狂亂失念死
㊣ 所有財寶,無他劫奪   ㊣ 山樹崖岸墜落死
㊣ 意欲所求,皆悉稱遂   ㊣惡人靨魅
㊣龍天善神恆常擁衛   ㊣ 邪神惡鬼得便死
㊣ 所生之處,見聞佛法   ㊣惡病纏身 
㊣所聞正法,悟甚深意。  ㊣ 非分自害死。 
能信受此咒,宿世必有善因緣。大悲咒全文註解

南無(皈依)喝羅怛那哆羅夜耶(三寶).南無(皈依)阿唎耶(聖),婆盧羯帝(觀)爍缽羅耶(自在).菩提薩埵婆耶(覺有情).摩訶薩埵婆耶(大覺有情).摩訶迦盧尼迦耶(有大悲者).唵(皈命),薩皤羅罰曳(一切尊).數怛那怛寫(為救濟於一切恐怖者).南無(皈命)悉吉栗埵(於彼)伊蒙阿唎耶(我聖).婆盧吉帝室佛羅愣馱婆(觀自在香山).南無(皈命)那羅謹墀(言聖觀自在賢愛.慈悲之心).醯利摩訶皤哆沙咩(我今宣說).薩婆阿他豆輸朋(一切希望圓滿而有光輝者).阿逝孕(無比).薩婆薩哆(一切鬼神不能打勝者)那摩婆薩哆,那摩婆伽(童真).摩罰特豆(有道即令迷界清掙者).怛侄他(謂).唵(皈命).阿婆盧醯(有光明智慧者).盧迦帝(觀自在).迦羅帝(超越世間者).夷醯唎(籲獅子王).摩訶菩提薩埵(大菩薩).薩婆薩婆(一切一切).摩羅摩羅(憶念憶念),摩醯摩醯唎馱孕(心真言).俱盧俱盧羯蒙(作作事業).度盧度盧(保持保持)罰闍耶帝(遊空者).摩訶罰闍耶帝(大遊空者).陀羅陀羅(保持).地唎尼(持者).室佛羅耶(帝王自在).遮羅遮羅(行動).摩麼罰摩羅(無垢者).穆帝隸(無垢體).伊醯伊醯(教語).室那室那(弘誓).阿羅參(王)佛羅舍利(覺堅固).罰沙罰參(歡喜).佛羅舍耶(除滅由貪瞋癡行動之毒害者).呼嚧呼嚧摩羅(作法無垢).呼嚧呼嚧醯利(速疾速疾,有花鬉者).娑羅娑羅(堅固者),悉唎悉唎(或蓮花).蘇嚧蘇嚧(蓮花頸). 菩提夜菩提夜(悟悟).菩馱夜菩馱夜(教悟).彌帝唎夜(有慈愛者).那羅謹墀(青頸).地利瑟尼那(堅利).波夜摩那(名聞).娑婆訶(欲見者,令影現,生歡喜圓滿成就涅盤之意).悉陀夜(義).娑婆訶(有成就者).摩訶悉陀夜(大義).娑婆訶(有大成就者).悉陀喻藝(無為).室皤羅耶(得大自在).娑婆訶(於悉地與瑜伽有自在者).那羅謹墀(賢愛).娑婆訶(為青頸圓滿成就).摩羅那羅(有豬面).娑婆訶(成就).悉羅僧阿穆佉耶(愛語第一義),娑婆訶(手執蓮花者).娑婆摩訶(大成就)阿悉陀夜(無比).娑婆訶(成就).者吉羅阿悉陀夜(無比).娑婆訶(成就).波陀摩羯悉陀夜(大義).娑婆訶(於法螺之聲,令開悟者).那羅謹墀皤伽羅耶(賢首聖尊).娑婆訶(成就).摩婆利勝羯羅夜(英雄威德生性).娑婆訶(征於住左肩方面之黑色魔者).南無喝羅怛那哆羅夜耶(皈依佛法僧三寶),南無(皈命)阿唎耶(聖).婆嚧吉帝(觀).爍皤羅夜(自在).娑婆訶(成就).唵(皈命),悉殿都(令我成就).漫多羅(真言).跋陀耶(句),娑婆訶(成就).大悲咒全文大意

皈依三寶,皈依大悲渡世的觀世音菩薩,世間感受一切恐怖病苦的眾生,要誓願宣說廣大圓滿無礙大悲救苦救難的真言,要看破生死煩惱,了悟真實光明,皈依於大慈大悲、隨心自在的觀世菩薩。祈求一切圓滿,不受一切鬼卒的侵害,皈命於為觀世音菩薩請說廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼的本尊-千光王靜住如來。能得清凈圓明的光輝,能除無明罣礙的煩惱,要修得無上的功德,方不致沈淪在無邊執著的苦海之中。大慈大悲的觀世音菩薩,常以諸佛菩薩的化身,悠遊於大千世界,密放神通,隨緣化渡,一如菩薩顯化的獅子王法身,引導有緣眾生遠離罪惡,忘卻生死煩惱,皈向真實光明。大慈大悲的觀世音菩薩以清凈無垢聖潔蓮華的法身,順時順教,使眾生了悟佛因,大慈大悲的觀世音菩薩,對於流布毒害眾生的貪、瞋、癡三魔,更以嚴峻大力的法身予以降伏,使修持眾生得能清凈,菩薩更以清凈蓮華,顯現慈悲,揚灑甘露,救渡眾生脫離苦難。隻是娑婆世界眾生,常習於十惡之苦,不知自覺,不肯脫離,使行諸利樂的菩薩,常要忍受怨嫉煩惱。然而菩薩慈悲,為救眾生癡迷,復顯化明王法身,以無上智慧破解煩惱業障,遠離一切恐怖危難。大慈大悲觀世音菩薩顯化之諸般法相,常在眾生之中,隨緣隨現,使眾生憶佛念佛,迷途知悟。為使眾生早日皈依歡喜圓滿,無為虛空的涅盤世界,菩薩復行大慈大悲的誓願,手持寶幢,大放光明,渡化眾生通達一切法門,使眾生隨行相應,自由自在得到無上成就。菩薩的無量佛法,廣被大眾,恰似法螺傳聲,使諸天善神均現歡喜影相,亦使眾生於聽聞佛法之後,能罪障滅除,各得成就。不管是豬面、獅面,不管是善面、惡面,凡能受此指引,都能得諸成就,即使住世之黑色塵魔,菩薩亦以顯化之大勇法相,持杖指引,渡其皈依三寶。南無大慈大悲聖觀世音菩薩,願誠心誦持此真言者,皆得涅盤。

14932122588361.jpg

大悲水製作方法


療病健身大悲咒水

1 爐香贊

爐香乍爇ruo 法界蒙熏 諸佛海會悉遙聞 隨處結祥雲 誠意方殷 諸佛現全身

南無香雲蓋菩薩摩訶薩

南無香雲蓋菩薩 摩訶薩

南無香雲蓋菩薩摩訶薩

2 凈口業真言

唵,修利修利,摩訶修利,修修利,薩婆訶。(三稱)

3 南無本師釋迦牟尼佛!南無本師釋迦牟尼佛!南無本師釋迦牟尼佛!

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩 。(三稱)

4 楊枝凈水贊

楊枝凈水 遍灑三千 性空八德利人天 福壽廣增延 滅罪消愆 火焰化紅蓮 南無觀世音菩薩摩訶薩。(三稱)

5 灑凈

菩薩柳頭甘露水,能令一滴遍十方; 腥膻垢穢huì盡蠲juān 除,令此道場悉清凈。

南無甘露王菩薩摩訶薩(三稱)

南無普陀琉璃世界大慈大悲觀世音菩薩(三稱)

6 觀音贊

菩薩號圓通,降生七寶林中,千手千眼妙真容,端坐普陀宮,楊枝柳頭甘露灑,普滋法界熏蒙,千層浪頭顯神通,光降道場中.千層浪頭顯神通,光降道場中....

7 觀音偈

觀音菩薩妙難酬,清凈莊嚴累劫修,三十二應遍塵剎,百千萬劫化閻浮,瓶中甘露常遍灑,手內楊柳不計秋,千處祈求千處應,苦海常作度人舟

8 大悲咒發願文:

稽首觀音大悲主 願力洪深相好身 千臂莊嚴善護持 千眼光明遍關照

真實語中顯密語 無為心內起悲心 速令滿足諸希求 永使滅除諸罪業

龍天聖眾同慈護 百千三昧頓熏修 受持身是光明幢 受持身是神通藏

洗滌塵勞願濟海 超證菩提方便門 我今稱頌誓皈依 所願從心悉圓滿

南無大悲觀世音 願我速知一切法 南無大悲觀世音 願我早得智慧眼

南無大悲觀世音 願我速度一切眾 南無大悲觀世音 願我早得善方便

南無大悲觀世音 願我速乘般若船 南無大悲觀世音 願我早得越苦海

南無大悲觀世音 願我速得戒定道 南無大悲觀世音 願我早登隉槃山

南無大悲觀世音 願我速會無為舍 南無大悲觀世音 願我早同法性身

我若向刀山 刀山自摧折 我若向火湯 火湯自枯竭

我若向地獄 地獄自消滅 我若向餓鬼 餓鬼自飽滿

我若向修羅 噁心自調伏 我若向畜牲 自得大智慧

9 持大悲咒(21---49遍----108遍)

10 補缺真言

南謨喝囉怛那哆囉夜耶 佉囉佉囉 俱住俱住
摩囉摩囉 虎囉吽賀賀蘇怛拿 吽 潑抹拿 娑婆訶

11 六字大明咒:108遍 阿彌陀佛(108遍) 南無觀世音菩薩108遍

12 接凈水:

南無大慈大悲救苦救難廣大靈感觀世音菩薩,請您遍灑甘露,讓我們的水,充滿慈悲良方,讓有緣人喝了之後,有病治病,無病強身.(三遍)(喝此水的時候,可以觀想自己的病氣病根隨著水的漫漫咽下,而排除)

13 迴向:

願以此功德。莊嚴佛凈土。
上報四重恩。下濟三途苦。
若有見聞者。悉發菩提心。
盡此一報身。同生極樂國。

14932122592158.jpg

相關文章

 • 相關關鍵字:

精彩好文

其他文章